Tel.: 0907 777 748

  

webmail

    

webmail
Informácie pre koncových užívateľov - Detronics s.r.o. - internet service provider
Informácie pre koncových užívateľov - Detronics s.r.o. - internet service provider
Informácie pre koncových užívateľov

Informácie pre koncových užívateľov


Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Detronics s.r.o. na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

1.Identifikačné údaje Poskytovateľa
Obchodné meno: Detronics, s.r.o.
Sídlo: Buzulucká 3, 060 01 Zvolen
IČO: 45318565, IČ DPH: SK 2022960192, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , odd. Sro, vložka č. 17588/S

2. Rozsah ponúkaných služieb
Spoločnosť Detronics, s.r.o. poskytuje širokú škálu elektronických komunikačných služieb. Podrobnosti o ponúkaných službách sú k dispozícii v Zákazníckom centre a na webovom sidle www.detronics.sk a to hlavne v Cenníku a Všeobecných podmienkach . .

3. Štandardné zmluvné podmienky
Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi Detronics, s.r.o. a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 1 kalendárny mesiac.

4. Štandardné ceny
Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby, servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, dostupné v cenníku na tejto webovej stránke v hlavnom menu “dokumenty”.

5. Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

6. Druhy ponúkaných servisných služieb
Poskytovateľ neponúka žiadne servisné služby okrem služieb spojených s odstránením porúch pripojenia k internetu a digitálnej televízii a servisu koncového zariadenia zakúpeného/prenajatého od Poskytovateľa, prípadne partnerskej organizácie Poskytovateľa.

7. Mechanizmy na urovnanie sporov
Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

8.Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky
Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou Detronics, s.r.o., zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v Cenníku poskytovaných služieb.

9. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov
Detronics, s.r.o. pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím majú štandartne priznanú dodatočnú zľavu 20% z ceny inštalácie, prípadne sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

10. Informácie o kvalite služieb
Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti Detronics, s.r.o. sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v Cenníku poskytovaných služieb.

11. Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho.
Detronics, s.r.o. nie je poskytovateľom univerzálnej služby.

12. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014
Kvalitatívne parametre pripojenia ako napríklad maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi/od užívateľa sa nachádzajú v Cenníku poskytovaných služieb na tejto stránke v menu dokumenty. Poskytovateľ neuplatňuje výšku mesačných dátových limitov (FUP) a neblokuje žiadnu službu.

13. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr
Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. Štandartne sa používa politika upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.

14. Bez poplatku informácie
Každý zákazník má prístup do Zákazníckej zóny, kde môže bezplatne sledovať informácie ohľadom fakturácie, a párovania jeho platieb. V Zákazníckej zone sa nachádzajú aj kópie jednotlivých vystavených faktúr v PDF formáte. Tieto informácie sú zákazníkom posktované bezplatne aj v zákazníckom centre a prostredníctvom telefonnych kontaktov
počas pracovných dní od 8:00 do 16:00.